سایبان ماشین با پوشش پلی کربنات

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با پوشش پلی کربنات

سایبان خودرو Canopy 012

عرض کار : 3.5 متر
طول کار : 8 متر
نوع اسکلت : پروفیل قوطی فلزی
جنس پوشش سقف : ورق پلی کربنات
محل پروژه : مشهد - خیابان امام خمینی

سایبان ماشین (سایبان خودرو) قوسی ساده

سایبان خودرو Canopy 006

عرض کار : 3.5 متر
طول کار : 8 متر
نوع اسکلت : پروفیل قوطی فلزی
جنس پوشش سقف : ورق پلی کربنات
محل پروژه : مشهد - وکیل آباد - بلوار هاشمیه

سایبان ماشین (سایبان خودرو) دو طرف شیب

سایبان خودرو Canopy 009

عرض کار : 10 متر
طول کار : 10 متر
نوع اسکلت : پروفیل قوطی فلزی
جنس پوشش سقف : ورق پلی کربنات به همراه UPVC
محل پروژه : مشهد - خیابان امام رضا(ع)
طراحی سایت مشهدو طراحی اپلیکیشن