سایبان ماشین با پوشش UPVC

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با سازه خرپایی

سایبان خودرو Canopy 001

عرض کار : 4 متر
طول کار : 8 متر
نوع اسکلت : خرپا با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - احمد آباد - خیابان محتشمی

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با سازه قوطی

سایبان خودرو Canopy 002

عرض کار : 4 متر
طول کار : 6 متر
نوع اسکلت : پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - بلوار سجاد - خیابان حامد شمالی

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با سازه فضایی

سایبان خودرو Canopy 003

عرض کار : 7 متر
طول کار : 30 متر
نوع اسکلت : سازه فضایی (سازه فضا کار)
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : تربت جام - دانشکده علوم پزشکی

سایبان ماشین (سایبان خودرو) طرح اختصاصی

سایبان خودرو Canopy 004

عرض کار : 5 متر
طول کار : 6 متر
نوع اسکلت : پروفیل قوطی فلزی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - آب و برق - خیابان ویلا

سایبان ماشین (سایبان خودرو) قوسی ورودی دو پایه

سایبان خودرو Canopy 005

عرض کار : 3.5 متر
طول کار : 5.5 متر
نوع اسکلت : پروفیل قوطی فلزی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - وکیل آباد - بلوار فارغ التحصیلان

سایبان ماشین (سایبان خودرو) فرودگاهی

سایبان خودرو Canopy 007

عرض کار : 5.5 متر
طول کار : 30 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - طرقبه - دانشگاه بینالود

سایبان ماشین (سایبان خودرو) بال کبوتری

سایبان خودرو Canopy 008

عرض کار : 7 متر
طول کار : 12 متر
نوع اسکلت : پروفیل قوطی فلزی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - بلوار هاشمیه - هاشمیه 28

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با پوشش UPVC

سایبان خودرو Canopy 011

عرض کار : 5 متر
طول کار : 6 متر
نوع اسکلت : پروفیل قوطی فلزی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - آب و برق - خیابان ویلا

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با سازه فضا کار (سازه فضایی)

سایبان خودرو Canopy 014

عرض کار : 5.5 متر
طول کار : 150 متر
نوع اسکلت : سازه فضاکار (سازه فضایی)
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - شاندیز

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با سازه خرپایی تک پایه

سایبان خودرو Canopy 020

عرض کار : 3 متر
طول کار : 5 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - خیابان بهار

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با پوشش UPVC

سایبان خودرو Canopy 022

عرض کار : 5 متر
طول کار : 6 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - آب و برق - خیابان ویلا

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با پوشش UPVC

سایبان خودرو Canopy 023

عرض کار : 5 متر
طول کار : 8 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - کوهسنگی 12

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با پوشش UPVC

سایبان خودرو Canopy 024

عرض کار : 5 متر
طول کار : 8 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - کوهسنگی 12

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با پوشش UPVC

سایبان خودرو Canopy 025

عرض کار : 4 متر
طول کار : 10 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - هفت تیر 23

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با پوشش UPVC

سایبان خودرو Canopy 026

عرض کار : 4 متر
طول کار : 5.5 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - هاشمیه 3

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با سازه قوطی فلزی

سایبان خودرو Canopy 027

عرض کار : 4 متر
طول کار : 10 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - کوثر شمالی

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با سازه خرپایی

سایبان خودرو Canopy 015

عرض کار : 6 متر
طول کار : 20 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : تربت حیدریه - بیمارستان نهم دی

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با سازه قوطی خرپایی

سایبان خودرو Canopy 029

عرض کار : 4 متر
طول کار : 15 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : قوچان - دانشگاه آزاد

سایبان ماشین (سایبان خودرو) طرح بال کبوتر

سایبان خودرو Canopy 021

عرض کار : 5 متر
طول کار : 15 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - سه راه فردوسی

سایبان ماشین (سایبان خودرو) سفارشی

سایبان خودرو Canopy 030

عرض کار : 4.5 متر
طول کار : 40 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : سمنان - شرکت برق

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با سازه خرپایی

سایبان خودرو Canopy 017

عرض کار : 5.5 متر
طول کار : 30 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : بیرجند - دانشگاه آزاد

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با سازه خرپایی

سایبان خودرو Canopy 016

عرض کار : 5.5 متر
طول کار : 210 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : بیرجند - فرودگاه بیرجند

سایبان ماشین (سایبان خودرو) یک طرف شیب

سایبان خودرو Canopy 010

عرض کار : 8 متر
طول کار : 14 متر
نوع اسکلت : پروفیل قوطی فلزی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز دو - شرکت شفیع سازه

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با سازه قوطی خرپایی

سایبان خودرو Canopy 028

عرض کار : 8 متر
طول کار : 14 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز دو - شرکت شفیع سازه

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با سازه خرپایی

سایبان خودرو Canopy 018

عرض کار : 5.5 متر
طول کار : 20 متر
نوع اسکلت : سازه خرپایی با پروفیل قوطی
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : بجنورد - جنب فرمانداری

سایبان ماشین (سایبان خودرو) با سقف قوسی

سایبان خودرو Canopy 019

عرض کار : 4 متر
طول کار : 5 متر
نوع اسکلت : سقف قوسی با دو ستون نگهدارنده
جنس پوشش سقف : ورق UPVC
محل پروژه : مشهد - خیابان ویلا
طراحی سایت مشهدو طراحی اپلیکیشن