سر درب

سردرب :

یکی از مهمترین عوامل زیبایی در منازل مسکونی قرار دادن انواع سردرب برای درب ورودی ساختمان می باشد. سردرب قابلیت پیاده سازی با متریال هایی مانند پوشش ورق فلزی، سفال، پرچین، فورتیزا و دکرا می باشد. نکته مهمی در اجرای سردرب وجود دارد و آن امکان نورپردازی سازه در حین نصب می باشد.

انواع سر درب :

سردرب آلاچیقی: نوعی از اجرای سردرب به صورت آلاچیقی(نصب به صورت هشتی روی درب) در طرح های یک طرف شیب، دو طرف شیب، چهار طرف شیب می باشد.

سردرب طرح چینی: نوعی از اجرای سردرب با ورق های مختلف رنگی و ساده به صورت سه دریفه و چهار ردیفه می باشد.

20130613_175030-1
20140610_190653
20140614_182820
20140617_121514
20140618_161846
20140621_185428
20140625_141831
20140625_170849
20140625_170914
20140705_112229
20140705_112247
20140716_141001
20140717_144306
20140804_112234
20140810_161555
20140817_110453
20140830_093157
20140927_125058
20141002_131752
20141005_104156
20141106_095720
20141106_095753
20141106_095753
20141109_151835
20141110_152213
20141110_152403
20141201_100947
20141110_152403
20141201_100947
20141201_115342
20141201_115357
20141201_115544-1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b2%db%b0%db%b3_%db%b1%db%b3%db%b0%db%b2%db%b3%db%b4
20150210_104331
20150210_104407
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b2%db%b1%db%b8_%db%b1%db%b5%db%b3%db%b8%db%b5%db%b5
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b3%db%b1%db%b5_%db%b1%db%b5%db%b3%db%b1%db%b1%db%b8
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b0%db%b4_%db%b1%db%b1%db%b5%db%b9%db%b3%db%b4
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b1%db%b1_%db%b0%db%b8%db%b4%db%b9%db%b4%db%b6
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b7%db%b1%db%b8%db%b3%db%b4
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b7%db%b3%db%b7%db%b4%db%b1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b5%db%b0%db%b5_%db%b1%db%b7%db%b3%db%b6%db%b1%db%b1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b5%db%b0%db%b5_%db%b1%db%b7%db%b3%db%b6%db%b5%db%b1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b6%db%b0%db%b7_%db%b1%db%b2%db%b0%db%b0%db%b0%db%b2
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b5%db%b1%db%b7_%db%b1%db%b1%db%b3%db%b2%db%b5%db%b7
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b5%db%b1%db%b7_%db%b1%db%b1%db%b3%db%b3%db%b1%db%b1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b6%db%b0%db%b7_%db%b1%db%b2%db%b0%db%b0%db%b0%db%b2
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b6%db%b0%db%b7_%db%b1%db%b2%db%b3%db%b6%db%b0%db%b3
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b6%db%b0%db%b7_%db%b1%db%b9%db%b0%db%b8%db%b3%db%b7
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b6%db%b0%db%b7_%db%b1%db%b9%db%b0%db%b9%db%b2%db%b8
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b6%db%b0%db%b9_%db%b1%db%b9%db%b2%db%b2%db%b1%db%b1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b6%db%b1%db%b0_%db%b1%db%b7%db%b1%db%b7%db%b1%db%b2
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b6%db%b1%db%b7_%db%b1%db%b1%db%b2%db%b7%db%b2%db%b8
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b6%db%b1%db%b7_%db%b1%db%b6%db%b4%db%b0%db%b5%db%b1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b6%db%b1%db%b7_%db%b1%db%b6%db%b4%db%b0%db%b5%db%b1
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b6%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b1%db%b0%db%b6
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b6%db%b2%db%b2_%db%b1%db%b4%db%b4%db%b6%db%b5%db%b0
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b7%db%b1%db%b5_%db%b1%db%b1%db%b1%db%b4%db%b5%db%b5
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b7%db%b1%db%b5_%db%b1%db%b1%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b7%db%b1%db%b5_%db%b1%db%b1%db%b1%db%b5%db%b2%db%b7
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b7%db%b2%db%b7_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b8%db%b4%db%b6
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b7%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b4%db%b1%db%b7%db%b0%db%b7
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b7%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b7%db%b4%db%b4%db%b2%db%b9
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b7%db%b3%db%b0_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b0%db%b3%db%b3
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b7%db%b3%db%b0_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b0%db%b5%db%b8
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b7%db%b3%db%b0_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b3%db%b1%db%b4
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b7%db%b3%db%b0_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b4%db%b3%db%b5
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b8%db%b0%db%b5_%db%b1%db%b9%db%b2%db%b2%db%b0%db%b0
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b9%db%b0%db%b2_%db%b1%db%b2%db%b5%db%b0%db%b2%db%b0
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b9%db%b0%db%b5_%db%b1%db%b8%db%b2%db%b2%db%b0%db%b2
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5%db%b0%db%b9%db%b1%db%b3_%db%b1%db%b2%db%b2%db%b8%db%b0%db%b8
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b1%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b4%db%b3%db%b3%db%b8
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b2%db%b0%db%b6_%db%b1%db%b1%db%b5%db%b1%db%b2%db%b3
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b4%db%b1%db%b1_%db%b1%db%b7%db%b5%db%b8%db%b1%db%b6
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b4%db%b2%db%b1_%db%b1%db%b2%db%b0%db%b3%db%b2%db%b6
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b4%db%b2%db%b5_%db%b1%db%b5%db%b0%db%b6%db%b3%db%b1
طراحی سایت مشهدو طراحی اپلیکیشن