سومین نمایشگاه ساختمان 2 ایران – تبریز

عنوان: سومین نمایشگاه ساختمان 2 ایران – تبریز
تاریخ برگزاری:21-24 آذر 96
محل برگزای:محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
سالن برگزاری:امیر کبیر – پروین اعتصامی
تاریخ افتتاحیه:21 آذرماه 1396
ساعات بازدید:15:00-20:30
تلفن های تماس:021-22662845-6
با همکاری شرکت:اتاق تعاون ایران

watsapp bpzprgmehr