شرایط مورد نیاز نصب ساندویچ پانل

شرایط آب و هوایی محل نصب ساندویچ پانل:

یرای نصب ساندویچ پانل میبایست به شرایط آب و هوایی محل نصب ساندویچ پانل دقت کرد.
میزان وزش باد نباید بیشتر از 9 متر بر ثانیه باشد.

در روز های برفی و بارانی نباید ساندویچ پانل نصب شود. همچنین در زمان غروب آفتاب که دید کم می شود باید از نصب ساندویچ پانل خودداری کرد. برای آب بندی بهتر باید ساندویچ پانل در دمای بالاتر از 4 درجه سانتیگراد نصب گردد.

ملاحظات بهداشت و ایمنی نصب ساندویچ پانل:

قبل از شروع نصب ساندویچ پانل باید شرایط ایمنی کنترل شده و لوازم کمک های اولیه در محل نصب ساندویچ پانل موجود باشد. نصاب ساندویچ پانل می بایست مجهز به کمر بند ایمنی باشد. فاصله بین ستون ها و زد ها مطابق نقشه های مهندسی و محاسبه شده باشد. طول ساندویچ پانل های مورد نیاز قبل از نصب برش خورده و آماده نصب باشند. ابزار مورد نیاز نصب ساندویچ پانل در محل نصب آماده شوند. در مجاورت ساندویچ پانل ها جوشکاری انجام نشود.

جهت جلوگیری از آسیب دیدن ساندویچ پانل ها بر روی آنها یک روکش سلفونی کشیده شده است که در زمان پایان نصب می بایست از آن جدا شود. امکان جدا کردن این سلفون تا حدود 2 ماه پس از نصب ساندویچ پانلها میسر است و پس از آن ترک ترک شده و کندن آن بسیار دشوار خواهد شد.

watsapp bpzprgmehr